یا وتر الموتور

دانستن حق ماست...

یا وتر الموتور

دانستن حق ماست...

یا وتر الموتور

السَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَ اللّهِ وَ ابْنَ ثارِهِ وَ الوِتْرَ المَوْتُورِ سلام بر تو اى خون خدا و فرزند خون او سلام بر تو اى یگانه دوران
امام حسین(ع) «مؤتور» است (خون بر زمین مانده) و فرزند رشیدش حضرت بقیة اللّه ارواحنا فداه نیز «الموتور بابیه وجده» یعنی صاحب خون و خونخواه پدر و نیاکان بزرگوارش.

***
سراپا اگر زرد پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی ، لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر داغ دل بود ، ما دیده ایم
اگر خون دل بود ، ما خورده ایم
اگر دل دلیل است ، آورده ایم
اگر داغ شرط است ، ما برده ایم
اگر دشنه ی دشمنان ، گردنیم !
اگر خنجر دوستان ، گرده ایم !
گواهی بخواهید ، اینک گواه :
همین زخمهایی که نشمرده ایم !
دلی سربلند و سری سر به زیر
از این دست عمری به سر برده ایم

.
.

پیوندهای روزانه

منـتظِـران را بـــــه لـب آمـد نفس

سه شنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۲۵ ق.ظ

 


روح و روان , مونس و محبـــــوب ما
یوســـــف کـــنـــــعانـــــی یعقـــــوب ما 

 

ســـــرور مـــــا , سیـــــّد و یعسوب ما
یونـــــس مـــــا , صـــــالـح و أیّوب ما


جوهـــــره ی مکتـــــب و مکتـــوب ما
سکّـــــه ی یـــــزدانـــــی زرکـــوب ما

غایت مـا مطـــــلب و مـــــطلـــــوب ما
مُصـــــلِح مـــــا , محسن ما , خوب ما

 

مهـــــدی امـــــّت که خـــــدا یار اوست

طلــعت خورشیــــد ز رخســـــار اوست


اوّل و آخـــــر بــــــه یقیـــــن اوسـت او
مُظـــــهــِـــرِ حق , مُحییِ دین اوست او


فیـــــض عیـــــان , نور مُبـین اوست او
رهبـــــر اصحـــــاب یــمیـــــن اوست او


ســـــیرت و ســـــیمـــای امین اوست او
لـــــؤلــــــــؤ لالای ثمـــــیـــــن اوست او


جنّـــــت و فـــــردوس بریـــــن اوست او
قُّـــــوّت و نــیـــــروی متـــــین اوست او

 

بــــر تـــــن و انــــدام جهان روح اوست
کشتـــی طـــــوفـــــان زده را نوح اوست


ای کـــــه جهـــــان منتظـــــر روی توست
چشـــــم جهـــــان دوخته بر سوی توست


قبلـــــه ی اصـــــحاب ولا ســــوی توست

خُلق الـــــهـــــی نبـــــیّ , خـــــوی توست


مُشـــــک , خجــــل از اثـــــر بـوی توست
« سلســله ی شـیفتــگان مـــوی توست »


هـــــر دو جهــان بسته ی گیسوی توست
مـــــاه کمـــــان چــــون خم ابروی توست

 

گـــــردش افـــــلاک یــــقیـــــن کار توست

پادشـــــهی جــمــلـــــه ســـــزاوار توست


سبـــــط نبـــــی , مهـــــدی مــوعــود ما
گـَردِ رَهَــش , عنـــــبر مـــــا عـــــود ما


خــــــاکِ دَرَش , تُربَـــــتِ مـــــسجودِ ما
بــــــاب صفـــــا و کـــــرَم و جــــــود ما


عیـــــسی مــا ,  مـــــوســـــی و داود ما
مـــــهـــــدی مـــــا , هــادی ما , هود ما


رایـــــت حـــــق , آیـــــت مــــعبــــود ما
جـــــوهـــــره ی هستـــــی مـــا , بود ما


مَظهـــــَرِ اوصـــــاف نبـــــی اوســـــت او
ثـــــانـــــی اثنـــــین عـــــلی اوســـــت او


ای کـــــه نســـــیم نفســـــت جــانفزاست
از نفـــــسِ گـــــرمِ تـــــو گیتی به پاست


خـُـــــوی تـــــو میــــراث رسول خداست
قامت رعنــای تو چـــــون مرتضی است 

 

اشـــــک تــــَــولای تـــــو یاقــوت ماست
خاکِ کفِ پای تـــو چـــــون تـــــوتیاست


طاعت تو وعـــده ی « قالوا بلی » است
دل ز فـــــراق تـــــو بـــــه غــم مبتلاست


رخ بنـــــمـــــا مشعـــــل گیـــــتی فـــروز
« دیده ی خورشـــید پرستـــــان بدوز »


طلـــــعت احمـــــد , صفـــــت مــــرتضی
فاطـــــمه فــــــر , آینـــــه ی مجـــــتبی


نـــــور حســـــین , زیـــــن عبـــــاد خدا
باقر علم است و چــو صــــــادق وفـــــا


شوکتِ کاظم کـَـــرَمـــــش چـــــون رضا
چـــــون تقـــــی از زهـــــد چو کوه تُقی 

 

حِـــــلـــــمِ نقـــــی , بیـت حسن را صفا
حجّـــــتِ حـــــق , مونــس جان های ما


« شــــاه فلــک تاج سلیـــــمان نگیـــن »

« مفخرِ آفـــاق ملک , فـــــخر دیـــــن»  


نـــــور خـــــدا , حضــرت صاحب زمان
مه رخ عسـکر نســـــب و جـــــان جان


شـــــأن نقـــــی را و تقـــــی را نشـــان
همچو رضا چشمـه ی فبضــــــش روان


عِـــــزَّتِ کاظـــــم , شــــــرَفِ مــــؤمنان
صـــــادق و بـــــاقــــر , علـی اندر بیان


فضـــــل حسیـــــن و حســن از او عیان
راضیه مسلک شـــه ِ حـــــیدر مـــــکان


نـــــور محــــــمّد , عَلــــــَمِ کـــــردگـــار

مــــه خجـــــل از طلعـــتِ آن گلعــــــذار


دُرِّ ثــمـــــیـــــن صـــــدف ِ کـــــائنـــــات
یـــــوســـــف زیبـــــا ز رخش ماتِ مات


مـــــژده ی پیـــــروزی و پیــــک نجات
هـــــور فـــــروزان سمـــــاء حـــیـــــات


منشعب از چشمه ی فیضـــــش فــُـرات
دربـــــدر از هیبــــــتش عـــــزّی و لات

 

پـــــور بتـــــول اســـــت و پیمبر صفات

جلـــــوه ی او , بـــــرق تجـــــلّـــــی ذات


قســـط و عدالــت شـــــود از او پـــــدید

نعمـــــت ایـــــزد شـــــود از او مـــــزید


ای بـــــه فـــــدای قـــــدمت جــــــان ما
آیـــــت حـــــق حجّـــــت و برهــــان ما


لؤلؤ ما , گـــوهـــــر مـــــا , کـــــان ما
زیـــــنت مـــــا , زیـــــور ِ بستــــان ما


نرگــس مـــــا , لالـــــه و ریحـــــان ما
بـــــوی دلاویـــــز تـــــو درمــــــان ما


عشـــــق تـــــو جــانـــانه ی جانان ما

مِـــــهر تـــــو خورشیـــــد فروزان ما

 

« شحـنه توئی قافــله تنـــها چراست ؟»
« قلب تـو داری علـَـم اینجا چراست ؟ »


روحِ جـــــدا از تـــــن امّـــــــــــت , بیا
رحمـــــتِ حــقّ , جود و سخاوت , بیا


بحـــــرِ کَرَم , موج کـــــرامـــــت , بیا
پادشـــــه ِ مُلـــــکِ ســـــعــــادت , بیا


عِــــــزّت و ایـــمـــــان و شرافت , بیا
روح صفا , جــان عطـــــوفـــــت , بیا


أختــــــرِ تـــــابـــــان امـــــامـــــت بیا

شافـــــع مـــــا , بهـــــر شفاعت , بیا

 

« منـتظِـران را بـــــه لـب آمـد نفس »  
« ای زتو فریاد , به فـــــریــاد  رس »


(مخزن الاسرار نظامی گنجوی) 

 

 • العبد شهریار سلیم زاده

نظرات (۲)

 • شیـعــِـه مـولا عـلی
 • سلام همسنگر
  هم لینک شدید
  هم دنبال شدید
  یا علی
  پاسخ:
  وعلیکم السلام
  شما نیز هم چنین لینک شدید
  موفق باشی
 • مهنا احمدی
 • هیچکس نمیداند کیستی تنها گویند:یامهدی
  امان ازینکه وقتی بیایی...همه تنهایت خواهندگذاشت...مثل ماه شب چهارده........
  وب زیباییی دارید
  پاسخ:
  آرزوی روزی را دارم که شمشیر قیصر را در دست مسیح ببینم، روح شرق را در اندام تمدن غرب، و مغز دکارت را با قلب پاسکال، و دانایی ابوعلی‌سینا را با بینایی ابوسعید ابی‌الخیر، و عشق و عقل را به‌عنوان دو بال در دو جنب انسان.
  {سپاسگزاریم از حضورتون}
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">